ALGEMENE VOORWAARDEN SNACKPOINT

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.snackpoint.nl) van Snackpoint Formule Management B.V. (hierna: SFM), die haar hoofdkantoor heeft aan de Feurthstraat 95, 6114 CT te Susteren en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder dossiernummer 56623976. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Snackpoint behoren te allen tijde aan SFM, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Snackpoint is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van SFM is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Snackpoint wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo’s, of ander materiaal zichtbaar op de website van Snackpoint. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Snackpoint op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Snackpoint aan te passen en of te wijzigen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Snackpoint verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Snackpoint aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.
Snackpoint staat niet in voor de veiligheid van haar website.

Snackpoint sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Snackpoint uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Snackpoint. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Snackpoint sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Snackpoint is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele “hyperlinks” die aanwezig zijn op de website van Snackpoint.
De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Snackpoint is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen
Snackpoint behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op shop.Snackpoint.nl. U heeft de keuze om via Ideal te betalen, of contant aan de deur. Veelal kan er aan de deur ook gepind worden, maar dat is niet altijd het geval. Indien u contant betaalt, doet u dat dan zo gepast mogelijk.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze vindt u in de Disclaimer hierboven.

Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Snackpoint en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.